• Клуб на професионалните сондьори

Проучване за вода с георадар за Джинот 8691

Гарантирана услуга по откриване на вода преди изграждане на сондаж за Джинот 8691

Получете информация за комплексната ни и Гарантирана услуга проучване с изграждане на сондаж за вода за Джинот 8691


 • Мнение и оценка:

Препоръка за България PRO Drillers Club

С Ибрямов

01/02/2023

Джинот 8691

Оценка на услуга:

Отлично

Оценка за съотношение цена - качество:

Отлично

Бихте ли ни препоръчали:

Да

Получете информация за комплексната ни и Гарантирана услуга проучване с изграждане на сондаж за вода за Джинот 8691. Създаване на план за изграждане и офериране на цена за сондаж за вода в имот за Джинот 8691 с адрес Джинот община Стралджа област Ямбол, п.к.8691.

Проучване с изграждане на сондаж за вода за Джинот 8691

Проучване на вода за сондаж с ГеоРадар за Джинот 8691

ГеоРадари за откриване на прясно студена и минерална вода за Джинот 8691

Получете информация за комплексната ни и Гарантирана услуга проучване с изграждане на сондаж за вода за Джинот 8691

Създаване на план за изграждане и офериране на цена за сондаж за вода за Джинот 8691


Проучване и Сондажи за вода - Сондажни услуги за Джинот 8691

 1. Откриване дълбочина на водата за сондаж Джинот 8691
 2. Оценка на находища на минерални води Джинот 8691
 3. Хидрогеоложки проучвания Джинот 8691
 4. Скенер за търсене на вода Джинот 8691
 5. ГеоРадар за вода Джинот 8691
 6. Търсене на вода с георадар Джинот 8691
 7. Откриване на подземна вода с георадар Джинот 8691
 8. Геофизично откриване на вода Джинот 8691
 9. Проектиране на сондажи за вода Джинот 8691
 10. Проучване за вода Джинот 8691
 11. Водоснабдителни сондажи Джинот 8691
 12. Сондаж за вода Джинот 8691
 13. Сондажи и кладенци за вода Джинот 8691
 14. Изграждане на дълбоки сондажни кладенци Джинот 8691
 15. Сондажни услуги Джинот 8691
 16. Сондиране за вода Джинот 8691
 17. Биене на сонда за вода Джинот 8691
 18. Кладенец за вода Джинот 8691
 19. Сондажна фирма Джинот 8691
 20. Сондьор Джинот 8691
 21. Проучвателно ядково сондиране Джинот 8691
 22. Геотермични сондажи Джинот 8691

България PRO Drillers Club - Клуб на професионалния сондьор

 • 💧 PRO Drillers Club - Инфо Блог

Водовземане от повърхностни и подземни води за Джинот 8691

За откриване на процедура за издаване на разрешително кандидатите подават заявление по образец, одобрен от министъра на околната среда и водите, като за издаване на разрешителните се заплащат такси, определени с Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ):
 • 1. за ползване на:

 а) воден обект по приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите, на вътрешните морски води, териториалното море и река Дунав - попитайте за такса;

 б) във всички останали случаи - 250 лв.;

 • 2. за водовземане от:

 а) воден обект по приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите, от вътрешните морски води, териториалното море и река Дунав - попитайте за такса;

 б) във всички останали случаи - попитайте за такса.

Разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект се издава:
 • 1. на юридически лица и на еднолични търговци;
 • 2. на физически лица само когато искането е за:

 а) задоволяване на собствени потребности в случаите по чл. 44, ал. 6 от Закона за водите;

 б) заустване на отпадъчни води по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите;

 в) минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени за управление и ползване на общини;

 г) земеделски цели от регистриран земеделски производител.

При разрешаване на водовземанията се спазва следният ред на удовлетворяване на исканията:
 • 1. за питейно-битови цели;
 • 2. лечение и профилактика - само за минерални води;
 • 3. за земеделски цели;
 • 4. други цели, включително промишлени цели, отдих и хидроенергетика.
Разрешително за водовземане от подземни води по чл. 44 и разрешително за ползване на подземен воден обект по чл. 46, ал. 1, т. 5, 6 и 7 на Закона за водите се издават за водовземане или за ползване на подземен воден обект:
 • 1. чрез нови съоръжения;
 • 2. чрез съществуващи съоръжения.

по реда на Закона за водите и на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Разрешително за водовземане на минерални води от находищата – изключителна държавна собственост се издават при условията и по реда на Закона за водите и Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Разрешителните за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения се издават за срока на прилагане на действащия в момента на издаване на разрешителното ПУРБ и се преразглеждат ежегодно във връзка с оценката на съотношението на годишния обем за изземване и годишната възможност на реката да възстанови наносните отложения в участъка.

Разрешителните за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква "а" се издават за срок до въвеждането в експлоатация на обекта/канализационната система.

Изискванията към документите по чл. 60, ал. 2 - 10 от Закона за водите, които се прилагат към заявлението за издаване на разрешително се определят с Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, Наредбата за ползването на повърхностните води и Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.

Заявлението и приложените към него документи се подават в два екземпляра - единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху магнитен носител.

Когато не са изпълнени изискванията по чл. 60 от Закона за водите, компетентният орган уведомява заявителя да отстрани несъответствията в срок до два месеца. При неотстраняване на несъответствията в срок документите не се разглеждат и не се открива процедура, за което заявителят се уведомява писмено.

Компетентният орган преценява искането (чл. 62, ал. 1, т. 1 - 8 от Закона за водите) и изготвя преценка, която е писмена и е неразделна част от документацията, въз основа на която се издава разрешителното или отказът за издаване на разрешително. Изготвя съобщение (чл. 62а, ал. 1, т. 1 - 7 от Закона за водите), което се изпраща на кмета на съответната община за публично обявяване и се поставя на Интернет страницата на Басейновата дирекция.

Компетентният орган издава разрешително или решение за отказ, които се изпращат писмено на заявителя, на съответната общинска администрация, на собственика на съоръженията, както и на заинтересуваните лица, участвали в процедурата по издаване на разрешителното.