• Клуб на професионалните сондьори

Проучване за вода с георадар за Боян Ботево 6374

Гарантирана услуга по откриване на вода преди изграждане на сондаж за Боян Ботево 6374

Получете информация за комплексната ни и Гарантирана услуга проучване с изграждане на сондаж за вода за Боян Ботево 6374


 • Мнение и оценка:

Мнение за сондажна услуга на България PRO Drillers Club

Станко Лазаров

27/03/2024

Боян Ботево 6374

Оценка на услуга:

Отлично

Оценка за съотношение цена - качество:

Отлично

Бихте ли ни препоръчали:

Да

Получете информация за комплексната ни и Гарантирана услуга проучване с изграждане на сондаж за вода за Боян Ботево 6374. Създаване на план за изграждане и офериране на цена за сондаж за вода в имот за Боян Ботево 6374 с адрес Боян Ботево община Минерални бани област Хасково, п.к.6374.

Проучване с изграждане на сондаж за вода за Боян Ботево 6374

Проучване на вода за сондаж с ГеоРадар за Боян Ботево 6374

ГеоРадари за откриване на прясно студена и минерална вода за Боян Ботево 6374

Получете информация за комплексната ни и Гарантирана услуга проучване с изграждане на сондаж за вода за Боян Ботево 6374

Създаване на план за изграждане и офериране на цена за сондаж за вода за Боян Ботево 6374


Проучване и Сондажи за вода - Сондажни услуги за Боян Ботево 6374

 1. Откриване дълбочина на водата за сондаж Боян Ботево 6374
 2. Оценка на находища на минерални води Боян Ботево 6374
 3. Хидрогеоложки проучвания Боян Ботево 6374
 4. Скенер за търсене на вода Боян Ботево 6374
 5. ГеоРадар за вода Боян Ботево 6374
 6. Търсене на вода с георадар Боян Ботево 6374
 7. Откриване на подземна вода с георадар Боян Ботево 6374
 8. Геофизично откриване на вода Боян Ботево 6374
 9. Проектиране на сондажи за вода Боян Ботево 6374
 10. Проучване за вода Боян Ботево 6374
 11. Водоснабдителни сондажи Боян Ботево 6374
 12. Сондаж за вода Боян Ботево 6374
 13. Сондажи и кладенци за вода Боян Ботево 6374
 14. Изграждане на дълбоки сондажни кладенци Боян Ботево 6374
 15. Сондажни услуги Боян Ботево 6374
 16. Сондиране за вода Боян Ботево 6374
 17. Биене на сонда за вода Боян Ботево 6374
 18. Кладенец за вода Боян Ботево 6374
 19. Сондажна фирма Боян Ботево 6374
 20. Сондьор Боян Ботево 6374
 21. Проучвателно ядково сондиране Боян Ботево 6374
 22. Геотермични сондажи Боян Ботево 6374

България PRO Drillers Club - Клуб на професионалния сондьор

 • 💧 PRO Drillers Club - Инфо Блог

Водовземане от повърхностни и подземни води за Боян Ботево 6374

За откриване на процедура за издаване на разрешително кандидатите подават заявление по образец, одобрен от министъра на околната среда и водите, като за издаване на разрешителните се заплащат такси, определени с Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ):
 • 1. за ползване на:

 а) воден обект по приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите, на вътрешните морски води, териториалното море и река Дунав - попитайте за такса;

 б) във всички останали случаи - 250 лв.;

 • 2. за водовземане от:

 а) воден обект по приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите, от вътрешните морски води, териториалното море и река Дунав - попитайте за такса;

 б) във всички останали случаи - попитайте за такса.

Разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект се издава:
 • 1. на юридически лица и на еднолични търговци;
 • 2. на физически лица само когато искането е за:

 а) задоволяване на собствени потребности в случаите по чл. 44, ал. 6 от Закона за водите;

 б) заустване на отпадъчни води по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите;

 в) минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени за управление и ползване на общини;

 г) земеделски цели от регистриран земеделски производител.

При разрешаване на водовземанията се спазва следният ред на удовлетворяване на исканията:
 • 1. за питейно-битови цели;
 • 2. лечение и профилактика - само за минерални води;
 • 3. за земеделски цели;
 • 4. други цели, включително промишлени цели, отдих и хидроенергетика.
Разрешително за водовземане от подземни води по чл. 44 и разрешително за ползване на подземен воден обект по чл. 46, ал. 1, т. 5, 6 и 7 на Закона за водите се издават за водовземане или за ползване на подземен воден обект:
 • 1. чрез нови съоръжения;
 • 2. чрез съществуващи съоръжения.

по реда на Закона за водите и на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Разрешително за водовземане на минерални води от находищата – изключителна държавна собственост се издават при условията и по реда на Закона за водите и Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Разрешителните за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения се издават за срока на прилагане на действащия в момента на издаване на разрешителното ПУРБ и се преразглеждат ежегодно във връзка с оценката на съотношението на годишния обем за изземване и годишната възможност на реката да възстанови наносните отложения в участъка.

Разрешителните за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква "а" се издават за срок до въвеждането в експлоатация на обекта/канализационната система.

Изискванията към документите по чл. 60, ал. 2 - 10 от Закона за водите, които се прилагат към заявлението за издаване на разрешително се определят с Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, Наредбата за ползването на повърхностните води и Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.

Заявлението и приложените към него документи се подават в два екземпляра - единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху магнитен носител.

Когато не са изпълнени изискванията по чл. 60 от Закона за водите, компетентният орган уведомява заявителя да отстрани несъответствията в срок до два месеца. При неотстраняване на несъответствията в срок документите не се разглеждат и не се открива процедура, за което заявителят се уведомява писмено.

Компетентният орган преценява искането (чл. 62, ал. 1, т. 1 - 8 от Закона за водите) и изготвя преценка, която е писмена и е неразделна част от документацията, въз основа на която се издава разрешителното или отказът за издаване на разрешително. Изготвя съобщение (чл. 62а, ал. 1, т. 1 - 7 от Закона за водите), което се изпраща на кмета на съответната община за публично обявяване и се поставя на Интернет страницата на Басейновата дирекция.

Компетентният орган издава разрешително или решение за отказ, които се изпращат писмено на заявителя, на съответната общинска администрация, на собственика на съоръженията, както и на заинтересуваните лица, участвали в процедурата по издаване на разрешителното.